Términos y Condiciones de Servicio

 

 1. OBXECTO

En virtude do estipulado no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante RGPD), a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (en diante LOPD-GDD), así como na demais normativas vixentes de referencia na materia, o Concello de Oleiros desexa pór en coñecemento dos interesados, así como dos usuarios do sitio web www.oleiros.org a Política de Protección de Datos no que ao tratamento dos datos refírese daquelas persoas que fornezan os seus datos persoais.

O contido desta política de protección de datos é comunicado polo Concello dentro das súas competencias como responsable do tratamento.

Esta política é complementaria a cuantos textos informativos e cláusulas de consentimento sexan necesarios para a prestación do servizo a levar a cabo polo Concello.

O interesado, en caso de desconformidade co descrito nesta Política de Protección de Datos, non poderá acceder nin utilizar servizo algún prestado polo Concello de Oleiros e que requira o tratamento dalgún dato persoal.

Así mesmo, o usuario queda informado de que esta política será de aplicación subsidiaria daqueloutras que, sobre a mesma materia, establézanse con carácter especial e/ou particular e sexan comunicadas ao interesado, sen carácter limitativo, quedando a presente política como complementaria das anteriores naquilo que non se contradiga.
 

 1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
 • Responsable del tratamiento: Concello de Oleiros
 • Dirección Postal: PLAZA GALICIA 1 15173, OLEIROS, LA CORUÑA
 • CIF: P1505900I
 • Teléfono: 981610000
 • DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
 • Norquality Consultores, S.L.
 • CIF: B15850118
 • Dirección: Polígono de Pocomaco. Tercera Avenida. Edificio Diana, 30. 15190 - A Coruña
 • E-Mail: dpd@oleiros.org
   
 • REXISTRO DE ACTIVIDADES DO TRATAMENTO
 • En cumprimento do disposto polo artigo 31.2 da Lei 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos Persoais e Garantía de dereitos dixitais, o Concello fai público o Rexistro de Actividades do tratamento no seu sitio web. Os interesados poden consultalo na ligazón Rexistro de Actividades de Tratamento.

  Os datos de carácter persoal obxecto de tratamento por parte do Concello consistirán naqueles estritamente imprescindibles para as finalidades para as que se solicitaron en cada caso e que máis adiante se identifican. Dita información será tratada de forma leal, lícita e transparente en relación co interesado. Por outra banda, os datos persoais serán recolleitos para finalidades determinadas explícitas e lexítimas.

  Os datos recolleitos de cada interesado serán adecuados, pertinentes e non excesivos en relación ás finalidades correspondentes para cada caso.
   

 • OBRIGATORIEDADE DE FACILITAR OS DATOS PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO
 • Os datos solicitados polo Concello, tanto en soporte papel como en soporte dixital ou formularios web, son con carácter xeral obrigatorios (salvo que no campo requirido especifíquese o contrario) para cumprir coas finalidades establecidas. Se non se facilitan os mesmos ou non se facilitan correctamente, o Concello podería non prestar de maneira parcial ou total o servizo requirido, sen prexuízo de que, en caso do portal web, poida visualizar libremente o contido do sitio.
   

 • FINALIDADES DO TRATAMENTO
 • Os interesados poden consultar as finalidades do tratamento dos datos correspondentes a cada unha das actividades do tratamento que realiza o Concello no Rexistro de Actividades de Tratamento.

 • LEGITIMACIÓN
 • As bases xurídicas que lexitiman os tratamentos de datos levados a cabo polo Concello son os seguintes:

 • A existencia dunha obrigación legal, e/ou o cumprimento de misións realizadas en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos. Tómase como base a lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a lei 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público.
 • No caso en que exista unha relación contractual ou pre-contractual entre o Concello e o interesado, a base xurídica para o tratamento dos datos facilitados estará lexitimado na devandita relación, de modo que só solicitaranse os datos necesarios para sustentar as dicir relacións comerciais e contractuais.
 • Para o resto de supostos atenderase como base xurídica o consentimento na recollida de datos (mediante unha clara afirmación positiva)
 • Pode consultar a base legal para cada unha das actividades de tratamento que levan a cabo na seguinte ligazón ao Rexistro de Actividades de Tratamento.
   

 • PRAZOS DE CONSERVACIÓN
 • Con carácter xeral, os datos persoais proporcionados conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados. Igualmente serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

  Da mesma maneira, e na súa condición de administración pública, informámoslle que os seus datos tamén poderán ser conservados de maneira indefinida a efectos estatísticos, históricos e científicos, salvo os casos nos que se contemple o contrario na lexislación vixente.

  Garántese un tratamento de datos lícito, leal e transparente.

  No caso de videovigilancia, comunicámoslle que a información se suprimirá transcorrido un mes desde a toma de imaxes, salvo comunicación a Forzas e Corpos de Seguridade e/ou Xulgado e Tribunais, en base ao art.22 O 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
   

 • CESIÓNS DE DATOS A TERCEIROS
 • Con carácter xeral, non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal. Neste sentido procederase á cesión de datos ao Instituto Nacional de Estatística, Forzas e Corpos de Seguridade, Órganos do Estado, Comunidades Autónomas e demais administracións ou organismos públicos.

  No caso doutro tipo de cesións para finalidades concretas, poderase consultar o Rexistro de Actividades de Tratamento.
   

 • DEREITOS DOS INTERESADOS
 • A normativa en materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados cuxos datos son obxecto de tratamento por parte do Concello:

  Estes dereitos que asisten ás persoas interesadas son os seguintes:

 • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos están a ser obxecto de tratamento, a finalidade do tratamento que se estea realizando, as categorías de datos que se trate, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe dos devanditos datos.
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
 • Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos nos seguintes supostos:
 • Cando os datos xa non sexan necesarios para a finalidade para a cal foron solicitados.
 • Cando o titular dos mesmos retire o consentimento.
 • Cando o interesado opóñase ao tratamento.
 • Cando deban suprimirse en cumprimento dunha obrigación legal.
 • Dereito de oposición: dereito a oporse a un determinado tratamento.
 • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se trate dalgún dos seguintes supostos:
 • Cando o interesado impugne a exactitude dos datos persoais, durante un prazo que permita verificar a exactitude dos mesmos.
 • Cando o tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos.
 • Cando a entidade xa non necesite os datos para os fins para os que foron solicitados, pero o interesado necesíteos para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Revogación do consentimento: retirar o consentimento outorgado para o tratamento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada e o dereito de portabilidad dos seus datos persoais.
 •  

  Para o exercicio de calquera destes dereitos, pode utilizar o modelo de formulario de Dereitos da Axencia Española de Protección de Datos, dirixido ao Concello de Oleiros. Tamén pode acudir presencialmente ao Concello ou contactar a través de dpd@oleiros.org

  O Concello atenderá a solicitude e informará ao interesado sobre as medidas adoptadas no prazo máximo dun mes desde a súa recepción. Devandito prazo poderá prorrogarse un máximo de dous meses adicionais en caso necesario, tendo en conta a complexidade e número de solicitudes. Neste último suposto, o Concello informará ao interesado das devanditas prórrogas no prazo dun mes desde a recepción da solicitude. Responderase as solicitudes polo mesmo canle utilizada polo usuario, salvo que este dispoña outra cousa.
   

 • RECLAMACIÓN ANTE A AUTORIDADE DE CONTROL - TUTELA DOS DEREITOS DO USUARIO
 • O interesado queda informado o dereito que lle agarraches a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) cando considere que non obtivo satisfacción por parte Concello no exercicio dos seus dereitos ou outros supostos que lexitimamente se contemplen.

  O interesado pode porse en contacto coa AEPD a través de www.aepd.es C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid. Tel. 91 266 35 17
   

 • USO DE COOKIES E DISPOSITIVOS DE ALMACENAMENTO E RECUPERACIÓN DE DATOS EN EQUIPOS TERMINAIS DOS USUARIOS
 • O Concello utiliza nas súas páxinas webs cookies e dispositivos de almacenamento e recuperación de datos en equipos terminais do usuario cando o usuario navega polo sitio.

  Tales cookies e dispositivos de almacenamento e recuperación de datos son usadas nas condicións descritas na súa Política de Cookies.
   

 • SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
 • As medidas de seguridade implantadas respecto da información corresponden ás aplicadas de acordo co Anexo II (Medidas de seguridade) do Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

 • INFORMACIÓN DE CONTACTO
 • Para calquera consulta sobre a presente Política de Protección de Datos, o usuario poderá dirixirse ao Concello de Oleiros por medios electrónicos como mediante correo postal nas direccións que se mostran a continuación:

 • Correo electrónico: dpd@oleiros.org
 • Teléfono: 981610000

https://www.oleiros.org/pol%C3%ADtica-de-proteccion-de-datos